Có 1 kết quả:

méi bàn fǎ

1/1

méi bàn fǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) there is nothing to be done
(2) one can't do anything about it