Có 1 kết quả:

méi cuò

1/1

méi cuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) that's right
(2) sure!
(3) rest assured!
(4) that's good
(5) can't go wrong