Có 1 kết quả:

chōng liáng

1/1

chōng liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) to take a shower