Có 1 kết quả:

shā dīng yú

1/1

shā dīng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sardine (loanword)