Có 1 kết quả:

shā qiū

1/1

shā qiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sand dune
(2) sandy hill

Một số bài thơ có sử dụng