Có 1 kết quả:

shā qiū hè ㄕㄚ ㄑㄧㄡ ㄏㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) sandhill crane (Grus canadensis)