Có 1 kết quả:

shā qiū hè

1/1

shā qiū hè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) sandhill crane (Grus canadensis)