Có 1 kết quả:

shā jǐng

1/1

shā jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

manhole