Có 1 kết quả:

shā jǐng kǒu

1/1

shā jǐng kǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

manhole