Có 1 kết quả:

shā shēn

1/1

shā shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ladybell root (Radix adenophorae)