Có 1 kết quả:

shā zi

1/1

shā zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sand
(2) grit
(3) CL:粒[li4],把[ba3]