Có 1 kết quả:

shā chén tiān qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

spring sandstorms (common in Northern China)