Có 1 kết quả:

Shā bā

1/1

Shā bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sabah, state of Malaysia in north Borneo 婆羅洲|婆罗洲