Có 1 kết quả:

shā wén zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

chauvinism