Có 1 kết quả:

shā lǎng

1/1

shā lǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sirloin (loanword)