Có 1 kết quả:

shā tān

1/1

shā tān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beach
(2) sandy shore
(3) CL:片[pian4]