Có 1 kết quả:

shā tān xié

1/1

shā tān xié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beach shoes
(2) wetsuit booties