Có 1 kết quả:

Shā Zǔ kāng

1/1

Shā Zǔ kāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sha Zukang (1947-), Chinese diplomat