Có 1 kết quả:

Shā nà

1/1

Shā nà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sana'a, capital of Yemen (Tw)