Có 1 kết quả:

gōu hè

1/1

gōu hè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gorge
(2) gulch
(3) ravine
(4) deep ditch

Một số bài thơ có sử dụng