Có 1 kết quả:

méi yǒu guī ju , bù chéng fāng yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

without rules, nothing can be done (idiom); one must follow some rules