Có 1 kết quả:

Hù Shēn Gǎng

1/1

Hù Shēn Gǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

abbr. for Shanghai 上海[Shang4 hai3], Shenzhen 深圳[Shen1 zhen4] and Hong Kong 香港[Xiang1 gang3]