Có 1 kết quả:

Hé běi qū ㄏㄜˊ ㄅㄟˇ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hebei district of Tianjin municipality 天津市[Tian1 jin1 shi4]