Có 1 kết quả:

hé qīng hǎi yàn

1/1

hé qīng hǎi yàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the Yellow River is clear and the sea is calm
(2) the world is at peace (idiom)