Có 1 kết quả:

hé bīn

1/1

hé bīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brook
(2) rivulet