Có 1 kết quả:

fèi fèi yáng yáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bubbling and gurgling
(2) hubbubing
(3) abuzz