Có 1 kết quả:

fèi diǎn

1/1

fèi diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

boiling point