Có 1 kết quả:

yóu jǐng

1/1

yóu jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

oil well