Có 1 kết quả:

yóu liàng

1/1

yóu liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) glossy
(2) shiny