Có 1 kết quả:

yóu guāng kě jiàn ㄧㄡˊ ㄍㄨㄤ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. oily and shiny to the point of reflecting (idiom)
(2) lustrous