Có 1 kết quả:

yóu guāng shuǐ huá

1/1

yóu guāng shuǐ huá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sleek
(2) shiny and smooth