Có 1 kết quả:

yóu zuǐ huá shé

1/1

yóu zuǐ huá shé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) glib
(2) oily-mouthed and smooth talking