Có 1 kết quả:

yóu gòu

1/1

yóu gòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

covered in grease