Có 1 kết quả:

yóu liào zuò wù

1/1

yóu liào zuò wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) oil crop (rape, peanut, soy, sesame etc)
(2) oil-bearing crop