Có 1 kết quả:

yóu xuán

1/1

yóu xuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Youxuan, a kind of a pastry