Có 1 kết quả:

yóu qì

1/1

yóu qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

oil and gas