Có 1 kết quả:

yóu huī dāo

1/1

yóu huī dāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

putty knife