Có 1 kết quả:

yóu rán ér shēng

1/1

yóu rán ér shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) arising involuntarily (idiom); spontaneous
(2) to spring up unbidden (of emotion)