Có 1 kết quả:

yóu yān

1/1

yóu yān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) soot
(2) lampblack