Có 1 kết quả:

yóu tián

1/1

yóu tián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

oil field