Có 1 kết quả:

yóu yán jiàng cù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (lit.) oil, salt, soy sauce and vinegar
(2) (fig.) the trivia of everyday life