Có 1 kết quả:

yóu guàn chē

1/1

yóu guàn chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) oil tanker truck
(2) fuel tanker