Có 1 kết quả:

yóu hào

1/1

yóu hào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fuel consumption