Có 1 kết quả:

yóu cài

1/1

yóu cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) oilseed rape (Brassica napus)
(2) flowering edible rape (Brassica chinensis var. oleifera)