Có 1 kết quả:

yóu mén

1/1

yóu mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) accelerator (pedal)
(2) gas pedal
(3) throttle