Có 1 kết quả:

yóu yè yán

1/1

yóu yè yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

oil shale