Có 1 kết quả:

yóu bǐng

1/1

yóu bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) deep-fried doughcake
(2) oilcake (animal fodder)