Có 1 kết quả:

yóu mài cài

1/1

yóu mài cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Indian lettuce