Có 1 kết quả:

yóu mài cài ㄧㄡˊ ㄇㄞˋ ㄘㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Indian lettuce