Có 1 kết quả:

zhì hǎo

1/1

zhì hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cure